MENU
Polisi Objektif Kualiti Jabatan Perancang
 
"Kami berazam untuk memberi kepuasan kepada pelanggan kami dengan memberi perkhidmatan yang berkualiti dan bernilai selaras dengan motto Bahagian Perancang Bandar - MERANCANG ADALAH AMANAH."

Di dalam memenuhi Polisi Kualiti ini, kami mengamalkan Pengurusan Kualiti Menyeluruh dengan objektif-objektif berikut:

 • Menggunakan pendekatan 'bottom-up planning' dalam usaha untuk menghasilkan perancangan yang "functional" dan praktikal.
 • Memastikan pembangunan seimbang bagi mewujudkan satu kehidupan yang selesa dan menarik.
 • Merancang dan mendorong pembangunan ke arah untuk menjadikan Bandar Temerloh sebagai Pusat Pertumbuhan Separa Wilayah.
 • Memastikan pembangunan yang dilaksanakan selaras dengan dasar Majlis Perbandaran Temerloh.
 • Memenuhi keperluan Rancangan Struktur dan Rancangan Tempatan.

 

Piagam Pelanggan Jabatan Perancang

 • Kami akan meluluskan permohonan pelan susunatur dalam tempoh 3 bulan dengan syarat ianya disertakan dengan dokumen yang lengkap.
 • Ulasan permohonan tukar syarat dasar akan dikemukakan kepada Pejabat Tanah Dan Galian dalam tempoh 1 bulan.
 • Ulasan mengenai permohonan pecah sempadan,pecah bahagi dan catuman tanah akan dibuat dalam tempoh 1 bulan serta dikemukakan kepada Pejabat Tanah Daerah.
 • Semua ulasan perancangan yang diperlukan oleh Jabatan-Jabatan luaran dan dalaman yang lain akan dikemukakan dalam tempoh 2 minggu.
 • Menguruskan perancangan gunatanah,lalulintas dan pengangkutan awam dalam kawasan Majlis dengan lebih terancang dan teratur sepertimana yang ditetapkan di dalam Rancangan Struktur dan Rancangan Tempatan.
 • Mengemukakan maklumat-maklumat perancangan dan kawalan pembangunan di kawasan Majlis Perbandaran Temerloh kepada orang ramai.
 • Melaksanakan program Local Agenda 21